Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

 SINGSING 65

Kamap Strong!

Seletim Dispela Musik ol i Rekodim
Kamap Strong!

(Hibru 6:1)

 1. 1. Kamap strong, kamap strong yumi lain blong God!

  Em i laik bilong God yumi gat gutpla save.

  Givim bel tru na lain gut long autim tok;

  God bai blesim wok blong yu.

  I gat sampela wok bilong yu.

  Bipo Krais Jisas i mekim tu.

  Tingim God na bai yu sanap strong oltaim,

  Mekim gutpela pasin.

 2. 2. Kamap strong, kamap strong, mekim wok witnes!

  Autim gutnius long ol man bilong olgeta lain.

  Givim biknem long Jehova God, em King,

  Taim yu autim tok long man.

  Ol man nogut inap pretim yu,

  No ken pret, autim yet tok i tru.

  Tokim ol Kingdom nau em i kam pinis.

  Autim tok mekim moa yet.

 3.  3. Kamap strong, kamap strong, na yu no ken les,

  Mekim gut wok blong yu, i gat planti wok i stap.

  Larim spirit blong God i kirapim yu.

  Na bai yu amamas tru.

  Laikim lain yu autim tok long ol.

  Na go bek bai ol i pilim tok.

  Helpim ol man husat i laik kamap strong,

  Na tok tru bai lait oltaim.