(Song 98)

 1. 1. Amamas long God na mekim nupela singsing.

  Tokaut long ol samting em bai mekim bihain.

  Apim nem blong God; Em bai i strong na winim pait.

  Em bai skelim ol man Long stretpela pasin.

  (SINGSING GEN)

  Singsing strong!

  Long nupela singsing!

  Singsing strong!

  Jehova em i King.

 2. 2. Singaut amamas long King Jehova ol lain man!

  Givim ona long em, singsing na amamas.

  Joinim ol lain man na singsing strong long ai blong God.

  Ol gita na biugel Ol i krai gut wantaim.

  (SINGSING GEN)

  Singsing strong!

  Long nupela singsing!

  Singsing strong!

  Jehova em i King.

 3. 3. Yes solwara tu na samting i stap laip long em.

  Olgeta manmeri mas singsing strong wantaim.

  Graun na wara tu, ol maunten long olgeta hap.

  Ol i ken paitim han na singsing amamas.

  (SINGSING GEN)

  Singsing strong!

  Long nupela singsing!

  Singsing strong!

  Jehova em i King.