(Esekiel 3:17-19)

 1. 1. Nau em taim bilong God

  kamapim pasin laikim,

  Na de bilong em long kros

  bai kam klostu long nau.

  (SINGSING GEN)

  Ol i gat rot long kisim laip;

  Yumi tu nap kisim laip.

  Bihainim tok na kisim laip,

  Long olgeta lain, mas autim;

  Mas autim.

 2. 2. Yumi mas autim tok,

  autim long olgeta hap.

  Singautim olgeta kam

  na wanbel wantaim God.

  (SINGSING GEN)

  Ol i gat rot long kisim laip;

  Yumi tu nap kisim laip.

  Bihainim tok na kisim laip,

  Long olgeta lain, mas autim;

  Mas autim.

  (SENISIM NEK)

  No ken wet, mekim kwiktaim,

  Ol man harim, save, stap laip.

  Tokim ol, na skulim ol;

  Long tok i tru i givim laip.

  (SINGSING GEN)

  Ol i gat rot long kisim laip;

  Yumi tu nap kisim laip.

  Bihainim tok na kisim laip,

  Long olgeta lain, mas autim;

  Mas autim.

(Lukim tu 2 Sto. 36:15; Ais. 61:2; Ese. 33:6; 2 Tes. 1:8.)