(Song 146:2)

 1. 1. Kam na singsing

  Long Jehova!

  Em givim laip na gutpela samting.

  Yumi tokaut Long nem blong em.

  Amamas long pasin laikim blong em.

  Yumi mekim song blong givim biknem.

 2. 2. Givim biknem

  Long Jehova.

  Em harim beten na lukautim man.

  Em strongim lain I nogat strong;

  Spirit blong em helpim lain bilong em.

  Tokaut long bikpela strong bilong em.

 3. 3. Givim biknem

  Long Jehova.

  Em givim bel isi long yumi man.

  Em stretim rong; Mekim gut bel.

  Kingdom bai kamapim planti blesing.

  Kam givim biknem long God Jehova!

(Lukim tu Sng. 94:18, 19; 145:21; 147:1; 150:2; Apo. 17:25.)