Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

“Singsing Amamas” Long Jehova

 SINGSING 52

Dediket Bilong Kristen

Seletim Dispela Musik ol i Rekodim
Dediket Bilong Kristen

(Hibru 10:7, 9)

 1. 1. Jehova em i kamapim

  Gutpela skai na graun,

  Em wokim stret long han blong em,

  Em papa bilong en.

  Em givim laip long ol samting,

  Na soim yumi man,

  I stret yumi apim nem blong em

  Na lotu long em oltaim.

 2. 2. Long wara Jisas i baptais

  Blong mekim laik blong God.

  Em beten long Papa blong em:

  ‘Mi mekim laik blong yu.’

  Taim em lusim wara Jordan,

  Jehova makim em.

  Em bihainim tok blong God

  Na tok, ‘laik blong yu i mas kamap.’

 3. 3. Mi kam long yu God Jehova,

  Blong apim nem blong yu.

  Nau mi mas daunim laik blong mi,

  Na dediket long yu.

  Yu salim Jisas i kam daun,

  Em baim mipela.

  Mi tingim yu na mi wokabaut,

  Mi bilong yu wan tasol.