(Provep 27:11)

 1. 1. O God, mi bin mekim promis

  Long inapim ol wok blong yu.

  Bai mi ken wok wantaim ol man

  Long amamasim yu oltaim.

 2. 2. Wokboi bilong yu hia long graun

  Em autim biknem bilong yu,

  Na givim kaikai long taim stret,

  So mi nap mekim laik blong yu.

 3. 3. Salim holi spirit blong yu,

  Bai mi bihainim lo blong yu,

  Na litimapim nem blong yu,

  Na oltaim amamasim yu.