(Maika 6:8)

 1. 1. Wokabaut wantaim Jehova,

  Na oltaim mas mekim pasin daun.

  Em i soim pasin sori

  Long ol man i mekim laik blong em!

  Gutpela rot em i wokim;

  Holim han blong em oltaim.

  Yumi mas dediket long em;

  Stap gut long em inap oltaim.

 2. 2. Satan i belhat nogut tru,

  Pasin nogut klostu bai pinis.

  Ol man birua long yumi,

  Dispela em nap pretim yumi.

  Tasol God sambai long yumi;

  Yumi stap klostu long em

  Na bai yumi lotu long em,

  Laikim em na stap gut long em.

 3. 3. God i salim holi spirit,

  Em i givim Tok bilong em tu.

  Em i givim kongrigesen,

  Na i harim beten blong yumi.

  Wokabaut wantaim Jehova,

  Na mekim pasin i stret,

  Na stap gut long God oltaim tru.

  Na wokabaut long pasin daun.

(Lukim tu Stt. 5:24; 6:9; 1 Kin. 2:3, 4.)