(Efesus 6:18)

 1. 1. God i Gat Strong, Papa blong mipela,

  Mipela litimapim nem blong yu.

  Olgeta samting yu nap mekim.

  God, mipela beten long Kingdom.

  Bai yu tok na em bai kam,

  Na kisim ol blesing tru.

 2. 2. Tenkyu long ol blesing bilong de,

  Presen blong yu—em planti planti tumas.

  Yu as blong laip, na Man givim lait,

  Na givim savetingting long mipla.

  Oltaim mipla tenkyu tru

  Taim mipela preisim yu.

 3. 3. Mipela karim hevi long nau.

  Na lukluk long yu wantaim bikpela hop.

  Karim hevi bilong mipela.

  Strongim mipela long mekim wok yet.

  Plis yu helpim mipela,

  Long inapim promis tu.

(Lukim tu Sng. 36:9; 50:14; Jon 16:33; Jems 1:5.)