(Rom 14:8)

 1. 1. Nau yu bilong husat?

  Na husat em God blong yu?

  Em man yu bihainim tok blong em,

  Em god blong yu, na yu blong em.

  Yu no ken lotuim

  Tupela god long seim taim.

  Bel bilong yu bai makim

  Wanem god yu bai lotuim tasol.

 2. 2. Yes yu bilong husat?

  Na husat em God blong yu?

  Wanpela tasol em i God tru;

  Mas tingting gut, yu mas makim.

  Bai yu bihainim yet

  Ol bikpela man blong graun?

  O bai yu bihainim trupela God

  Na mekim laik bilong em?

 3. 3. Na mi bilong husat?

  Mi blong Jehova tasol.

  Papa bilong heven, em tasol;

  Mi no ken lusim wok blong em.

  Em tromoi bikpla pe,

  Bai mi stap gut yet long em.

  Oltaim long laip blong mi;

  Nem bilong God, mi laik onarim oltaim.

(Lukim tu Jos. 24:15; Sng. 116:14, 18; 2 Tim. 2:19.)