(1 Pita 5:10)

 1. 1. God i bringim yu long rot bilong tok i tru,

  Na singautim yu long lait bilong em.

  Long bel bilong yu em i lukim laik i stap

  Long painim em na long wokabaut stret.

  Yu bin promis long mekim laik blong em;

  Em helpim yu, na em bai helpim yet.

  (SINGSING GEN)

  God i baim yu pinis

  Long blut bilong Jisas.

  Em bai sambai long yu,

  Na em bai strongim yu.

  Em stiaim rot bilong yu

  Olsem long bipo yet.

  Em bai sambai long yu,

  Na em bai strongim yu.

 2. 2. God i givim Jisas, em bilong helpim yu

  Long wanem, em i laik bai yu stap gut.

  Em amamas, givim ol dispela presen,

  So bilip olsem em bai strongim yu.

  Em bai tingim pasin laikim blong yu;

  Em bai lukautim gut lain bilong Em.

  (SINGSING GEN)

  God i baim yu pinis

  Long blut bilong Jisas.

  Em bai sambai long yu,

  Na em bai strongim yu.

  Em stiaim rot bilong yu

  Olsem long bipo yet.

  Em bai sambai long yu,

  Na em bai strongim yu.