(Song 15)

 1. 1. O God blong mipela,

  Husat em pren blong yu?

  Husat inap stap long haus blong yu

  Na save gut long yu?

  Man i bilip long yu,

  Na trastim tok blong yu,

  Man i bihainim tok tru blong yu,

  Na i stap gut long yu.

 2. 2. O God, husat bai kam

  Klostu tru long yu?

  Husat inap mekim yu belgut

  Na amamas oltaim?

  Man i litimapim

  Gutpela nem blong yu,

  Man em inapim tok bilong em,

  Mekim tok tru oltaim.

 3. 3. Mipela kam long yu,

  Autim ol wari tu,

  Yu save lukautim mipela

  Na laikim mipela.

  Mipela laik tru long

  Stap pren blong yu oltaim.

  Yu em nambawan gutpela Pren,

  Mipela laikim yu.

(Lukim tu Sng. 139:1; 1 Pita 5:6, 7.)