(Rom 8:19)

 1. 1. Em taim blong God long kamapim

  Ol liklik lain blong em.

  Long heven wok wantaim Jisas,

  Ol i strongpela lain.

  (SINGSING GEN)

  Ol lain blong God bai kamap klia

  Wantaim Bikpla, em Krais.

  Ol bai mekim wok wantaim em,

  Kisim gutpela pe.

 2. 2. Na klostu nau sampela bai

  Harim maus bilong em.

  Bikpela King blong olgeta

  Bai kisim ol i go.

  (SINGSING GEN)

  Ol lain blong God bai kamap klia

  Wantaim Bikpla, em Krais.

  Ol bai mekim wok wantaim em,

  Kisim gutpela pe.

  (SENISIM NEK)

  Jisas wantaim ol displa lain

  Bai mekim laspla pait.

  Ol bai marit long Krais Jisas

  Na stap oltaim oltaim.

  (SINGSING GEN)

  Ol lain blong God bai kamap klia

  Wantaim Bikpla, em Krais.

  Ol bai mekim wok wantaim em,

  Kisim gutpela pe.