(Matyu 25:34-40)

 1. 1. Arapla lain sipsip ol i wok gut wantaim

  ol Kristen bai kamap meri bilong Krais.

  Arapla lain sipsip

  i sambai tru long ol,

  na Jisas i laik givim blesing long ol.

  (SINGSING GEN)

  “Yu mekim gut long ol, yu mekim long mi.

  Taim yu bin helpim ol, em yu helpim mi.

  Yu hatwok long ol, em yu hatwok long mi.

  Yu bin helpim ol, em yu helpim mi.

  Taim yu bin helpim ol, em yu helpim mi.”

 2. 2. “Yupela tingim mi long kaikai na wara;

  taim mi nidim helpim, yupla helpim mi.”

  “Wanem taim mipla mekim?”

  ol bai tok olsem.

  King bai bekim tok long ol na tok olsem:

  (SINGSING GEN)

  “Yu mekim gut long ol, yu mekim long mi.

  Taim yu bin helpim ol, em yu helpim mi.

  Yu hatwok long ol, em yu hatwok long mi.

  Yu bin helpim ol, em yu helpim mi.

  Taim yu bin helpim ol, em yu helpim mi.”

 3. 3. “Yupla stap gut long mi, na mekim gutpla wok

  taim yupla wok wantaim ol brata blong mi.”

  Orait King bai tokim

  ol sipsip long rait sait:

  “Yupela kisim graun na stap laip oltaim.”

  (SINGSING GEN)

  “Yu mekim gut long ol, yu mekim long mi.

  Taim yu bin helpim ol, em yu helpim mi.

  Yu hatwok long ol, em yu hatwok long mi.

  Yu bin helpim ol, em yu helpim mi.

  Taim yu bin helpim ol, em yu helpim mi.”