(1 Pita 2:9)

 1. 1. God i gat nupela lain,

  Ol Kristen em anointim.

  Baim ol namel long ol man;

  Em i orait long ol.

  (SINGSING GEN)

  Wanpela spesel lain,

  Ol i holim nem blong yu,

  Laikim yu, preisim yu,

  Na ol i tokaut long nem blong yu.

 2. 2. Ol i manmeri holi,

  Bihainim gut tok i tru.

  God kisim ol long tudak

  Na putim ol long lait.

  (SINGSING GEN)

  Wanpela spesel lain,

  Ol i holim nem blong yu,

  Laikim yu, preisim yu,

  Na ol i tokaut long nem blong yu.

 3. 3. Stap gut long wok bilong ol,

  Bungim arapla sipsip.

  Stap gut long Pikinini

  Na harim tok blong em.

  (SINGSING GEN)

  Wanpela spesel lain,

  Ol i holim nem blong yu,

  Laikim yu, preisim yu,

  Na ol i tokaut long nem blong yu.

(Lukim tu Ais. 43:20b, 21; Mal. 3:17; Kol. 1:13.)