Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

“Singsing Amamas” Long Jehova

 SINGSING 23

Jehova i Kirap Mekim Wok Bos

Seletim Dispela Musik ol i Rekodim
Jehova i Kirap Mekim Wok Bos

(Revelesen 11:15)

 1. 1. Kingdom Blong God wok antap.

  Yumi preisim Krais Jisas.

  King bilong Saion, em nambawan ston.

  Yes, yumi tenkyu long God

  Na singsing na amamas.

  Krais Jisas i stap pinis

  Long sia king blong Em.

  (SINGSING GEN)

  Kingdom bai bringim wanem samting?

  Pasin i stret na tok i tru.

  Na wanem samting moa bai bringim?

  Em laip oltaim na amamas.

  vim biknem long Jehova,

  Em i gat pasin laikim.

 2. 2. Nau Krais i stap King antap,

  Amagedon i klostu.

  Graun bilong Satan bai no ken i stap.

  Nau taim bilong autim tok,

  ol man i mas harim tok.

  Helpim gutpela man

  bihainim tok blong God.

  (SINGSING GEN)

  Kingdom bai bringim wanem samting?

  Pasin i stret na tok i tru.

  Na wanem samting moa bai bringim?

  Em laip oltaim na amamas.

  vim biknem long Jehova,

  Em i gat pasin laikim.

 3.  3. Yumi stap belgut long Krais.

  Yes em i gutpela King,

  Em mekim wok king long nem bilong God.

  Go long bikpela tempel

  na beten long Jehova.

  Klostu nau em bai

  bosim olgeta samting.

  (SINGSING GEN)

  Kingdom bai bringim wanem samting?

  Pasin i stret na tok i tru.

  Na wanem samting moa bai bringim?

  Em laip oltaim na amamas.

  vim biknem long Jehova,

  Em i gat pasin laikim.

(Lukim tu 2 Sml. 7:22; Dan. 2:44; Rev. 7:15.)