(Revelesen 11:15; 12:10)

 1. 1. Jehova, yu bin stap oltaim,

  Na oltaim bai yu stap.

  Yu givim wok king long Jisas;

  Em tingim lo blong yu.

  Nau Kingdom i kirap pinis;

  Em bai bosim olgeta hap.

  (SINGSING GEN)

  Taim i kamap pinis;

  Nau God bai kisim bek yumi.

  Kingdom i redi nau.

  “Na em mas i kam, mas i kam!”

 2. 2. Taim bilong Satan em i sot;

  Ol hevi bai kamap.

  Graun i pulap tru long hevi,

  Mipela i bilip.

  Nau Kingdom i kirap pinis;

  Em bai bosim olgeta hap.

  (SINGSING GEN)

  Taim i kamap pinis;

  Nau God bai kisim bek yumi.

  Kingdom i redi nau.

  “Na em mas i kam, mas i kam!”

 3.  3. Ol ensel long heven singaut,

  Amamas na singsing.

  Bel isi kamap long heven,

  Satan no giaman moa.

  Nau Kingdom i kirap pinis;

  Em bai bosim olgeta hap.

  (SINGSING GEN)

  Taim i kamap pinis;

  Nau God bai kisim bek yumi.

  Kingdom i redi nau.

  “Na em mas i kam, mas i kam!”