(Revelesen 21:2)

 1. 1. Jehova i makim Jisas

  Long bosim olgeta man.

  Em bosim long stretpela pasin,

  Bai laik bilong God i kamap.

  (SINGSING GEN)

  Preisim Ja long man em i makim.

  Litimapim nem blong Jisas,

  Yupela husat i bihainim em

  na harim tok bilong em.

  Preisim Ja long man em i makim,

  Em Man i gat bikpela nem,

  Em strongpela King na em gat gutnem

  I onarim nem blong God.

 2. 2. Ol brata bilong Jisas Krais.

  God yet i bin makim ol.

  Ol bai mekim wok king long Kingdom

  Na bai Paradais i kamap.

  (SINGSING GEN)

  Preisim Ja long man em i makim.

  Litimapim nem blong Jisas,

  Yupela husat i bihainim em

  na harim tok bilong em.

  Preisim Ja long man em i makim,

  Em Man i gat bikpela nem,

  Em strongpela King na em gat gutnem

  I onarim nem blong God.

(Lukim tu Prov. 29:4; Ais. 66:7, 8; Jon 10:4; Rev. 5:9, 10.)