(Jop 14:13-15)

 1. 1. Laip, olsem smok, i stap wanpela de,

  Na pinis long tumora.

  Laip bilong man em pinis hariap,

  Na yumi krai na sori.

  Sapos man i dai, em nap stap laip gen?

  Harim promis bilong God:

  (SINGSING GEN)

  Em singaut; Ol daiman harim,

  Na ol bai kisim laip gen.

  God i laik tru long lukim

  Samting em yet i wokim.

  Mas bilip, na no ken wari,

  God em bai givim laip gen.

  Em yet bin wokim yumi,

  So yumi bai stap oltaim.

 2. 2. Ol pren blong God, maski ol tu i dai,

  God i no nap lusim ol.

  Ol man i dai em God i tingim ol,

  Em bai kirapim bek ol.

  Bai yumi lukim laip i wanem kain:

  Paradais bai stap oltaim.

  (SINGSING GEN)

  Em singaut; Ol daiman harim,

  Na ol bai kisim laip gen.

  God i laik tru long lukim

  Samting em yet i wokim.

  Mas bilip, na no ken wari,

  God em bai givim laip gen.

  Em yet bin wokim yumi,

  So yumi bai stap oltaim.