(Luk 23:43)

 1. 1. Long Paradais God bai kamapim,

  Taim Jisas Krais i bosim graun,

  Olgeta sin na rong bai pinis,

  Em rausim dai na krai na pen.

  (SINGSING GEN)

  Bai Paradais i kamap tru.

  Long bilip yu ken lukim tu.

  Promis blong God em bai kamap,

  Krais i truim laik bilong God.

 2. 2. Na hia long graun, Krais bai singautim,

  Ol daiman ol i kirap bek.

  Em promis Krais em i bin mekim:

  ‘Yu bai i stap long Paradais.’

  (SINGSING GEN)

  Bai Paradais i kamap tru.

  Long bilip yu ken lukim tu.

  Promis blong God em bai kamap,

  Krais i truim laik bilong God.

 3. 3. Yes Paradais, Krais promis long en,

  Nau em i King bilong yumi.

  Yumi tenkyu long God Jehova,

  Litimapim nem bilong em.

  (SINGSING GEN)

  Bai Paradais i kamap tru.

  Long bilip yu ken lukim tu.

  Promis blong God em bai kamap,

  Krais i truim laik bilong God.