(Jon 3:16)

 1. 1. Long tingting yu ken lukim,

  Ol lain man i stap wanbel.

  Gutaim i stap; Amamas!

  I no gat krai na pen.

  (SINGSING GEN)

  Singaut na belgut tru!

  Yu nap long wetim tu.

  De i kamap, bai yu nap,

  Kisim laip oltaim tru!

 2. 2. Ol lapun bai kamap strong,

  Na ol bai stap bel isi.

  Hevi blong nau, no gat moa,

  Yu no ken krai o pret.

  (SINGSING GEN)

  Singaut na belgut tru!

  Yu nap long wetim tu.

  De i kamap, bai yu nap,

  Kisim laip oltaim tru!

 3. 3. Bai yu stap long Paradais,

  Singsing amamas long God.

  Olgeta de bai yumi

  Onarim God oltaim.

  (SINGSING GEN)

  Singaut na belgut tru!

  Yu nap long wetim tu.

  De i kamap, bai yu nap,

  Kisim laip oltaim tru!

(Lukim tu Jop 33:25; Sng. 72:7; Rev. 21:4.)