(Song 2:12)

 1. 1. Jisas na ol brata blong em i

  bungim bikpela lain,

  Ol i bilong kain kain kantri, Tokples, na kain kain skin tu.

  Kingdom Blong God i stap pinis;

  Laik blong yu ken kamap long graun.

  Dispela i strongim tru yumi,

  Na mekim yumi amamas.

  (SINGSING GEN)

  Preisim God Jehova; Preisim Pikinini—

  King bilong ol bikman na ol king.

  Mipela wanbel long wok bos blong em

  Na givim biknem long em.

 2. 2. Mipela preisim Krais, em King,

  Singaut amamas long em.

  Prins Bilong Bel Isi em Jas,

  em bai seivim mipela.

  Yumi wetim gutpela taim:

  No gat samting blong pretim man;

  Ol daiman bai kirap long matmat.

  Em taim blong amamas oltaim!

  (SINGSING GEN)

  Preisim God Jehova; Preisim Pikinini—

  King bilong ol bikman na ol king.

  Mipela wanbel long wok bos blong em

  Na givim biknem long em.