Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

“Singsing Amamas” Long Jehova

 SINGSING 139

Piksaim Yu Yet Long Nupela Taim

Seletim Dispela Musik ol i Rekodim
Piksaim Yu Yet Long Nupela Taim

(Revelesen 21:1-5)

 1. 1. Lukim yu yet, lukim mi tu;

  Lukim olgeta long nupela taim.

  Tingim sindaun bai wanem kain,

  Taim yumi stap fri na bel isi.

  Ol man nogut ol bai no stap;

  Wok bos blong God i no nap pundaun.

  Em taim bilong nupela sindaun long graun,

  Yumi laik singsing bilong

  tok tenkyu long God:

  (SINGSING GEN)

  “Tenkyu Jehova, yu mekim gut tru.

  Olgeta samting i nupela tru.

  Mipela pilim tru gutpela wok blong yu;

  Olgeta glori na ona i go long yu.”

 2.  2. Lukim yu yet, lukim mi tu;

  Na lukim nupela taim i klostu.

  Bai i no gat wanpla samting

  I mekim yumi tingting planti.

  Tok bilong God i kamap tru;

  Nau em i lukautim ol lain man.

  Nau em bai kirapim bek ol man i dai;

  Na ol bai tenkyu na

  singsing wantaim yumi:

  (SINGSING GEN)

  “Tenkyu Jehova, yu mekim gut tru.

  Olgeta samting i nupela tru.

  Mipela pilim tru gutpela wok blong yu;

  Olgeta glori na ona i go long yu.”

(Lukim tu Sng. 37:10, 11; Ais. 65:17; Jon 5:28; 2 Pita 3:13.)