(Revelesen 21:1-5)

 1. 1. Lukim yu yet, lukim mi tu;

  Lukim olgeta long nupela taim.

  Tingim sindaun bai wanem kain,

  Taim yumi stap fri na bel isi.

  Ol man nogut ol bai no stap;

  Wok bos blong God i no nap pundaun.

  Em taim bilong nupela sindaun long graun,

  Yumi laik singsing bilong

  tok tenkyu long God:

  (SINGSING GEN)

  “Tenkyu Jehova, yu mekim gut tru.

  Olgeta samting i nupela tru.

  Mipela pilim tru gutpela wok blong yu;

  Olgeta glori na ona i go long yu.”

 2.  2. Lukim yu yet, lukim mi tu;

  Na lukim nupela taim i klostu.

  Bai i no gat wanpla samting

  I mekim yumi tingting planti.

  Tok bilong God i kamap tru;

  Nau em i lukautim ol lain man.

  Nau em bai kirapim bek ol man i dai;

  Na ol bai tenkyu na

  singsing wantaim yumi:

  (SINGSING GEN)

  “Tenkyu Jehova, yu mekim gut tru.

  Olgeta samting i nupela tru.

  Mipela pilim tru gutpela wok blong yu;

  Olgeta glori na ona i go long yu.”

(Lukim tu Sng. 37:10, 11; Ais. 65:17; Jon 5:28; 2 Pita 3:13.)