(Rut 2:12)

 1. 1. Taim yumi givim bel long wok bilong God

  Em luksave long dispela.

  Em lukim yumi daunim laik blong yumi

  Bilong mekim wok bilong em.

  Sapos yu lusim haus o famli o pren,

  God i save long dispela.

  Em givim yumi ol brata na sista

  Na laip i stap oltaim bihain.

  (SINGSING GEN)

  Jehova bai mekim gut bel blong yu.

  Em bai givim gutpela pe long yu.

  Yu hait aninit long wing blong em.

  Em i stap gut long yu; em i tingim yu.

 2. 2. Sampela taim yumi nap pilim olsem

  Ol hevi i bikpela tru.

  Na sampela taim ol hevi bilong de

  I hatwok long yumi karim.

  God blong bel isi save long dispela;

  Em man bilong Harim beten.

  Baibel, holi spirit, na ol gutpla pren

  I givim yumi bel isi.

  (SINGSING GEN)

  Jehova bai mekim gut bel blong yu.

  Em bai givim gutpela pe long yu.

  Yu hait aninit long wing blong em.

  Em i stap gut long yu; em i tingim yu