(Song 127:3-5)

 1. 1. Taim man em i kamap papa

  Na meri bai karim pikinini,

  Em i samting we i dia tumas,

  Na em i no blong ol tasol.

  Em presen i kam long Jehova;

  Em i As blong pasin laikim na laip.

  Em soim rot long papamama

  Na bai ol i ken mekim gut wok.

  (SINGSING GEN)

  Yu bin kisim gutpela samting;

  Yes em samting i dia tumas.

  Plis givim em gutpela presen;

  Skulim em long ol lo blong God.

 2. 2. Olgeta tok blong Jehova—

  Yu mas pilim tru long bel bilong yu.

  Pikinini tu i mas harim;

  Em wok blong yu yet long skulim.

  Plis skulim em taim yu wokabaut,

  Taim yu kirap, na taim yu malolo.

  Long taim bihain em bai tingim yet,

  Em bai stap gut, na kisim blesing.

  (SINGSING GEN)

  Yu bin kisim gutpela samting;

  Yes em samting i dia tumas.

  Plis givim em gutpela presen;

  Skulim em long ol lo blong God.

(Lukim tu Lo 6:6, 7; Efe. 6:4; 1 Tim. 4:16.)