(1 Pita 2:21)

 1. 1. Jehova i soim

  Pasin laikim long man,

  Em salim Jisas long helpim ol man.

  Krais i bin bon long graun—

  Na em i kamap man—

  Pasin blong em i onarim tru God.

 2. 2. Tok Bilong Jehova

  I kaikai bilong em.

  Na givim em bikpela savetingting.

  Piksa long yumi tu;

  Em mekim wok blong God,

  Long amamasim God em laikim tru

 3. 3. Olsem Jisas yumi

  Ken preisim Jehova,

  Yumi ken bihainim lek bilong em.

  Krais gutpela piksa,

  Em rot blong bihainim

  Na oltaim God bai orait long yumi.