(2 Pita 3:11)

 1. 1. Hau bai mi ken baim yu long laip yu givim

  Givim wanem presen bilong tenkyu long yu?

  Mi lukim mi yet taim mi glasim Tok blong yu;

  Plis helpim mi long lukim gut pasin blong mi.

  (SENISIM NEK)

  Mi promis long givim laip blong mi long yu,

  Bai mi mekim olsem, em long laik blong mi yet.

  Mi mekim wok blong yu long bel olgeta;

  Mi laik mekim yu i stap belgut tru.

  Helpim mi long skelim bai mi ken save

  Yu laik stret long mi mas stap wanem kain man tru.

  Yu laikim tumas ol man i stap gut long yu;

  Mi tu mi laik tru long mekim yu stap belgut.

(Lukim tu Sng. 18:25; 116:12; Prov. 11:20.)