(Matyu 5:7)

 1. 1. God blong pasin marimari,

  Em pasin em save mekim.

  Luksave long ol man mekim,

  Givim samting yumi nidim.

  Man tanim bel ken amamas

  God bai harim krai bilong ol.

  Em tingim yumi olsem das,

  Em i save marimari.

 2. 2. Taim yumi sin na bel hevi,

  Askim God long fogivim rong,

  Krais Jisas i tokim yumi

  Long askim God marimari:

  “Fogivim rong blong mipela

  Mipela fogivim ol man.”

  No ken bel hevi long ol man,

  Bel na tingting bai stap isi.

 3. 3. Taim yumi marimari tru,

  Givim samting long narapla.

  No mekim blong kisim biknem,

  Yumi amamas long givim.

  God i lukim wok blong yumi,

  Em bai givim pe long yumi.

  Yes, ol man i ken amamas,

  God tingim ol i gutpla tru.

(Lukim tu Mat. 6:2-4, 12-14.)