(Song 18:25)

 1. 1. Yumi stap gut long Jehova, Laikim em inap oltaim.

  Yumi mekim promis long em,

  Yumi bilong em tasol.

  Tok blong em bai helpim yumi,

  Na yumi laik bihainim.

  Oltaim yumi bilip long em;

  yumi no laik lusim em.

 2. 2. Yumi stap gut long ol brata,

  Long ol taim bilong hevi.

  Tingim gut ol, bilip long ol,

  Mekim gutpela pasin.

  Yumi onarim ol brata,

  Na soim rispek long ol.

  Tok blong Baibel stiaim yumi,

  Na yumi pas gut wantaim.

 3. 3. Yumi stap gut long ol wasman

  I go pas long mekim wok.

  Yumi harim tok bilong ol,

  Taim ol i skulim yumi.

  Na blesing bilong Jehova

  Mekim yumi sanap strong.

  Yumi stap gut long Jehova,

  Yumi bilong em tasol.

(Lukim tu Sng. 149:1; 1 Tim. 2:8; Hib. 13:17.)