(Jems 5:8)

 1. 1. King blong yumi Jehova

  I tingim tru nem bilong em.

  Em i gat bikpela laik

  Long stretim bek gutnem blong em.

  Inap planti tausen yia,

  Em i daunim kros blong em;

  Em isi tru long ol man,

  Em i no les long ol.

  Em i gat bikpela laik

  Long ol man i ken kisim laip.

  Olsem na i gat as tru

  Na em i no les kwik long man.

 2. 2. Yumi mas kisim pasin

  Bilong no ken les kwik long man.

  Bai yumi stap bel isi,

  Na sakim pasin bilong kros.

  Tingim gutpela pasin,

  Bilong narapela man.

  Holim stretpela tingting

  Long taim bilong hevi.

  Holi spirit i save

  Kamapim gutpela pasin,

  Yumi no les kwik long man

  Yumi bihainim Jehova.