(Matyu 5:12)

 1. 1. Ol samting blong amamas long en,

  I planti na gutpela tru.

  Ol man bilong olgeta lain man

  I bung wantaim yumi long nau.

  Amamas bilong yumi kam long,

  Ol tok bilong God long Baibel.

  Oltaim yumi kisim skul long en;

  Na bilip long tok bilong en.

  Ol samting i givim amamas,

  Kirapim tru bel blong yumi.

  Maski taim hevi painim yumi,

  Jehova bai strongim yumi.

  (SINGSING GEN)

  Amamas long God Jehova,

  Na ol samting em i wokim.

  Ol wok bilong em, na tingting blong em,

  Ol i nambawan olgeta!

 2.  2. Amamas long lukim solwara,

  Na skai, na ol samting long graun.

  Yumi kirap nogut long lukim,

  Ol samting em yet i wokim.

  Amamas long mekim wok witnes,

  Autim tok long Kingdom Blong God.

  Tokaut long ol blesing bilong en,

  Long olgeta hap bilong graun.

  Gutaim bilong amamas oltaim,

  Em wok long kam klostu kwiktaim.

  Nupela graun, nupela heven,

  Bai kamapim gutaim oltaim.

  (SINGSING GEN)

  Amamas long God Jehova,

  Na ol samting em i wokim.

  Ol wok bilong em, na tingting blong em,

  Ol i nambawan olgeta!