(Nehemia 8:10)

 1. 1. Ol mak blong nau ol i tokaut long Kingdom.

  Autim gutnius long ol lain man.

  Kirap sanap, klostu bai yumi stap fri

  Na God bai kisim bek yumi!

  (SINGSING GEN)

  Yumi amamas long God Jehova.

  Singsing na singaut amamas.

  Yumi wetim gutpela taim bai kamap,

  Na tok tenkyu tru long God antap.

  Yumi amamas long God Jehova.

  Tokim ol man long nem blong em.

  Taim yumi givim bel tru long God na King,

  Yumi amamas long wok blong em.

 2. 2. Lukluk long God, yupela lain bilong em.

  No ken poret, em i gat strong.

  Sanap singaut olsem klaut i pairap strong;

  Yumi singsing na amamas!

  (SINGSING GEN)

  Yumi amamas long God Jehova.

  Singsing na singaut amamas.

  Yumi wetim gutpela taim bai kamap,

  Na tok tenkyu tru long God antap.

  Yumi amamas long God Jehova.

  Tokim ol man long nem blong em.

  Taim yumi givim bel tru long God na King,

  Yumi amamas long wok blong em.

Lukim tu 1 Sto. 16:27; Sng. 112:4; Luk 21:28; Jon 8:32.)