(1 Pita 1:22)

 1. 1. Kamapim pasin laikim tru,

  Jehova bai amamas tru.

  Laikim em nambawan pasin,

  Em samting dia tumas.

  Pasin laikim go bikpela,

  Mekim pasin pren i go strong.

  Laikim i no tingim em yet,

  Soim pasin laikim.

  Taim pren i nidim helpim,

  Yumi stap blong helpim narapla.

  Yumi ken stap gutpla pren,

  Pilim tingting bilong em.

  Jisas soim pasin laikim,

  Pilim laikim blong Jehova,

  Pilim long bel na mekim wok.

  Laikim kirap tru long bel.

  Laikim bai stap long oltaim.