(Aposel 17:7)

 1. 1. Jehova i mekim gut long yumi man.

  Em mekim wankain pasin long olgeta.

  Em givim ren na san long olgeta lain man;

  Em mekim yumi stap belgut tru.

  Taim yumi mekim gut long ol man nating,

  Nau yumi bihainim pasin bilong God.

  Em bai bekim gutpla pasin bilong yumi,

  Em pasin laikim i as blong en.

 2. 2. Taim yumi helpim man i nidim helpim,

  Planti gutpela samting inap kamap.

  Mekim gut long ol lain yu no save long ol,

  Na givim samting ol i nidim.

  Olsem Lidia, tok: ‘Kam long haus blong mi.’

  Ol inap malolo, kisim bel isi.

  Papa blong yumi bai luksave taim yumi

  Bihainim ol pasin bilong em.