(Revelesen 4:11)

 1. 1. Jehova yu stap bikpela God tru,

  Yu as bilong laip na yu papa blong lait.

  Ol wok blong yu kamapim bikpla strong;

  Skai wantaim graun bai i stap oltaim.

 2. 2. Oltaim yu mekim gutpela kot tru.

  Yu kamapim tru olgeta lo blong yu.

  Long buk blong yu, mipela i lukim

  Save bilong yu i lait tumas.

 3. 3. Laikim bilong yu i nambawan stret.

  Presen bilong yu ol i gutpela tru.

  Pasin blong yu na gutnem bilong yu,

  Mi bai givim bel na autim tru.

(Lukim tu Sng. 36:9; 145:6-13; Ekl. 3:14; Jems 1:17.)