Visen bilong Esekiel long tempel i strongim hap lain Juda i stap kalabus bikos em i givim hop long ol olsem lotu i tru bai kamap gen. Long dispela taim bilong las de, lotu i tru “bai i stap antap tru na i winim olgeta arapela maunten,” na yumi stap namel long olgeta lain man husat i kam bung long en. (Ai 2:2) Olsem wanem? Yu tingim ol blesing yu kisim taim yu kisim save long Jehova na mekim wok bilong em?

OL BLESING BILONG LOTU I TRU:

  • I gat planti gutpela tok bilong Baibel we i bekim ol bikpela askim bilong laip, kamapim ol stiatok yumi ken bihainim, na wetim gutpela samting bai kamap bihain.—Ai 48:17, 18; 65:13; Ro 15:4

  • Bikpela lain brata i gat pasin laikim.—Sg 133:1; Jon 13:35

  • Yumi amamas long i stap olsem wanwok bilong God na mekim wok bilong em.—Ap 20:35; 1Ko 3:9

  • “Bel isi bilong God” i save strongim yumi long taim bilong hevi.—Fl 4:6, 7

  • Klinpela maus bilong bel.—2Ti 1:3

  • Stap “pren tru” bilong God.—Sg 25:14

Long wanem rot mi inap soim olsem mi tingim tru lotu i tru?