Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Laip na Wok Autim Tok Miting Wok Buk  |  Septemba 2016

 BIHAINIM PASIN KRISTEN

Sapos Pikinini i Opim Dua

Sapos Pikinini i Opim Dua

Sapos pikinini i opim dua taim yumi autim tok, yumi mas tokim em olsem yumi laik stori wantaim papamama bilong em. Dispela i soim olsem yumi rispektim ol olsem het bilong famili. (Sd 6:20) Sapos pikinini i singautim yumi long i go insait long haus, yumi mas tok, nogat. Sapos papamama bilong em i no stap, orait yumi ken go bek long narapela taim.

Sapos pikinini i bikpela pinis, olsem wanpela tineja, i gutpela yumi tokim em olsem yumi laik stori wantaim papamama bilong em. Sapos papamama i no stap, yumi ken askim em sapos ol i bin orait long em i ken makim wanem buk em i laik ritim. Sapos em i tok yes, yumi ken givim em sampela magasin na stiaim em i go long jw.org.

Sapos yumi mekim gobek long wanpela yangpela husat i gat intres long Baibel, yumi ken tokim em olsem yumi laik bungim papamama bilong em. Dispela bai opim rot long yumi ken stori gut long risen na yumi go lukim pikinini, na soim ol olsem ol inap bilipim ol gutpela tok bilong Baibel bilong helpim ol famili. (Sg 119:86, 138) Taim yumi soim olsem yumi rispektim papamama na tingim ol, dispela bai opim rot na yumi inap autim gutnius long dispela famili long narapela taim.—1Pi 2:12.