• Singsing 31 na Beten

 • Tok Bilong Kirapim Miting (no ken abrusim 3 min.)

GUTPELA SAVE I KAM LONG BAIBEL

 • Jehova i Tok Profet Long Samting Bai Painim Ol King”: (10 min.)

  • Da 11:2—Fopela king i kamaut long gavman bilong Persia (dp 212-213 par. 5-6)

  • Da 11:3—Bikpela King Aleksander i kamap (dp 213 par. 8)

  • Da 11:4—Gavman bilong Aleksander i bruk na kamap 4-pela kantri (dp 214 par. 11)

 • Mekim Wok Painimaut: (8 min.)

  • Da 12:3—Husat em “ol man i gat gutpela save na tingting?” Wanem taim “bai ol i lait olsem skai i lait tumas”? (w13 7/15 13 par. 16, futnot)

  • Da 12:13—Wanem mining bilong dispela tok Daniel bai “sanap”? (dp 314 par. 18)

  • Baibel ritim bilong dispela wik i givim wanem skul long yu long Jehova?

  • Yu bin painim wanem ol narapela gutpela poin long Baibel ritim bilong dispela wik?

 • Baibel Ritim: (no ken abrusim 4 min.) Da 11:28-39

MEKIM WOK AUTIM TOK

BIHAINIM PASIN KRISTEN