Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Laip na Wok Autim Tok Miting Wok Buk  |  Oktoba 2016

 GUTPELA SAVE I KAM LONG BAIBEL | SINDAUN 22–26

“Skulim Pikinini Bilong Yu Long Bihainim Gutpela Pasin”

“Skulim Pikinini Bilong Yu Long Bihainim Gutpela Pasin”

Buk Sindaun i gat ol gutpela tok bilong helpim ol papamama. Taim ol han bilong diwai i liklik yet, sapos yumi bendim liklik, orait taim em i wok long go bikpela, em bai bihainim dispela mak. Na olsem tasol sapos papamama i skulim gut ol pikinini, ol bai mekim yet wok bilong Jehova taim ol i kamap bikpela.

22:6

  • Yu mas lusim bikpela haptaim na strong bilong trenim gut pikinini

  • Papamama i mas soim gutpela eksampel na ol i mas skulim gut pikinini, tok stret long ol, strongim ol, na stretim ol

22:15

  • Pasin laikim i kirapim papamama long trenim ol pikinini olgeta taim bilong stretim tingting na bel bilong ol

  • Ol pikinini i nidim narapela narapela kain pasin bilong stretim ol