Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Laip na Wok Autim Tok Miting Wok Buk  |  Oktoba 2016

 BIHAINIM PASIN KRISTEN

Olsem Wanem? Yu Save Mekim Wok Long JW.ORG Kontek Kat?

Olsem Wanem? Yu Save Mekim Wok Long JW.ORG Kontek Kat?

Traipela hevi tru i wok long kam klostu, olsem na yumi mas givim bel tru long mekim wok autim tok. (Sd 24:11, 12, 20) Yumi mas yusim ol kontek kat bilong helpim na stiaim tingting bilong ol man i go long Baibel na Web-sait bilong yumi. Dispela kat i gat sken kod we bai bringim man i go long vidio Wai na i Gutpela Long Stadi Long Baibel? na invatesen bilong rikwes long kisim sampela save moa o bilong stadi long Baibel. Sampela manmeri i no laik kisim ol litresa bilong yumi tasol ol bai amamas long i go lukim Web-sait bilong yumi. Olsem na yu mas givim ol wanpela kontek kat. Tasol no ken lusim ol kontek kat long ol manmeri i no gat intres.

Taim yu mekim ol wok bilong wan wan de, yu inap kirapim intres bilong man na tok: “Mi gat wanpela samting bilong givim yu. Dispela kat bai stiaim yu i go long Web-sait bilong mipela na i gat ol fri infomesen na ol vidio bilong helpim olgeta man. (Jon 4:7) Ol kontek kat i liklik, na yu ken karim sampela wantaim yu bambai yu ken stori wantaim ol narapela taim rot i op.