STAIL
Teks
Piksa

Bilong wanem gutpela tingting na save i kam long God i bikpela samting tru? Gutpela tingting na save i helpim man long abrusim rot nogut, na lukautim laip bilong em na em i ken i stap gut. Gutpela samting inap kamap long pasin bilong yumi, toktok, na ol samting yumi mekim.

Gutpela tingting na save bai helpim yumi long no ken kisim pasin antap

16:18, 19

  • Man i gat savetingting bai luksave olsem Jehova tasol i As bilong olgeta gutpela tingting na save

  • Sapos man i gat gutpela sindaun o em i kisim sampela wok moa, orait em i mas was gut nogut em i mekim pasin hambak na kisim pasin antap

Gutpela tingting na save bai helpim yumi long mekim ol klinpela tok

16:21-24

  • Man i gat gutpela tingting bai i wok long painim gutpela pasin bilong ol narapela na mekim ol gutpela tok tasol

  • Gutpela tok bai kirapim man long mekim ol senis na em i swit olsem hani, na i no inap bagarapim bel bilong man