KIRAP!

Askim: Sampela man i holim 2-pela tingting olsem Jisas i stap tru o nogat, na sampela i bilip olsem em i stap tru. Tasol sampela man i tok yumi no gat rot long save long dispela samting. Yu gat wanem tingting?

Toktok: Dispela Kirap! i stori long ol evidens i soim klia olsem Jisas i stap tru.

SKULIM MAN LONG TOK I TRU

Askim: Wanem samting i painim yumi taim yumi dai?

Skripsa: Jon 11:11-14

Tok i Tru: Taim man i dai, em i no stap moa. Olsem na yumi no gat wok long pret long tewel bilong daiman. Jisas i tok dai i olsem man i slip. Wankain olsem em i mekim long Lasarus, Jisas inap ‘kirapim bek’ ol man yumi laikim tumas i dai na ol inap stap amamas na stap laip gen long graun.—Jop 14:13, 14.

INVATESEN BILONG SINGAUTIM OL MAN I KAM LONG MITING (inv)

Toktok: Mi laik invaitim yu long harim wanpela tok bilong Baibel we i no gat pe bilong en. Dispela tok bai kamap long Haus Kingdom bilong mipela, em ples mipela i bung bilong mekim lotu. [Givim invatesen bilong miting na soim em taim na ples em miting bai kamap long en, na kolim het tok bilong pablik tok.]

Askim: Yu bin go long wanpela Haus Kingdom bipo? [Sapos i stret, soim vidio Wanem Samting i Save Kamap Long Haus Kingdom?]

RAITIM OL TOK YU BAI YUSIM LONG AUTIM TOK

Yusim ol dispela eksampel na yu yet i ken raitim ol tok yu bai yusim long autim tok