Baibel i stori long ol samting bai kamap bihain na paslain long bagarap i painim Gok Bilong Magok.

 • Re 17:16-18

  Traipela hevi tru bai kirap taim bagarap i painim

 • Ese 38:2, 11, 15

  Wanem lain bai i go pait long lain bilong Jehova?

 • Re 16:16

  Jehova bai bagarapim Gok Bilong Magok long pait bilong

 • Re 20:4

  Krais bai mekim wok king inap

Olsem wanem mi inap redim mi yet long pait bilong Gok Bilong Magok?