BIKPELA SAMTING:

  • Yumi mas i gat bilip bilong mekim God i amamas.—Hi 11:6

  • Sapos yumi bilip long ol tok promis bilong God dispela inap helpim yumi long sanap strong na karim hevi.—1Pi 1:6, 7

  • Sapos yumi lusim bilip yumi inap mekim sin.—Hi 3:12, 13

ROT BILONG MEKIM:

Olsem wanem mi inap strongim bilip bilong mi yet na famili bilong mi?

LUKIM VIDIO WOK STRONG LONG KISIM OL PASIN BILONG STAP GUT LONG GOD—BILIP, NA BIHAIN BEKIM OL DISPELA ASKIM:

  • “Bilip i no gat pasin giaman long en” i makim wanem samting? (1Ti 1:5)

  • Sapos yumi laik strongim bilip, yumi mas abrusim wanem ol pasin?

  • Bilong wanem yumi mas i gat strongpela bilip taim traipela hevi tru i kamap? (Hi 10:39)