Ol wasman i save was long banis bilong taun, na tu ol i save was antap long taua na toksave taim ol birua i kam. Jehova i makim Esekiel long kamap “wasman bilong ol Israel.”

  • 33:7

    Esekiel i givim tok lukaut long lain Israel olsem hevi bai painim ol sapos ol i no senisim pasin nogut bilong ol

    Long nau, yumi save autim wanem tok i kam long Jehova?

  • 33:9, 14-16

    Long rot bilong givim tok lukaut, Esekiel inap seivim laip bilong em yet na bilong ol narapela tu

    Wanem samting i mas kirapim yumi long autim dispela tok lukaut em Jehova i givim long yumi?