KIRAP!

Askim: Olsem wanem yumi inap yusim gut taim?

Skripsa: Sa 4:6

Toktok: Dispela nius Kirap! i stori long olsem wanem yumi inap skelim wanem ol samting i bikpela samting moa.

SKULIM MAN LONG TOK I TRU

Askim: Yumi stap bilong mekim wanem?

Skripsa: Sg 37:29

Tok i tru: God i wokim ol manmeri bilong i stap oltaim long graun.

GUTPELA NIUS I KAM LONG GOD!

Askim: Yu ting yumi inap kisim we gutpela nius? [Soim vidio Yu Laikim Gutpela Nius?]

Skripsa: Ai 52:7

Toktok: Dispela buklet i stori long “gutpela tok bilong samting i gutpela moa” bikos em i gat ol tok bilong Baibel.

RAITIM OL TOK YU BAI YUSIM LONG AUTIM TOK

Yusim ol dispela eksampel na yu yet i ken raitim ol tok yu bai yusim long autim tok.