Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Tupela pablisa i tilim buklet Gutpela Nius long Asebaijan

LAIP NA WOK AUTIM TOK MITING WOK BUK Ogas 2017

Sampela Rot Bilong Autim Tok

Sampela rot bilong tilim Kirap! na skulim man long tok i tru long wai na God i wokim yumi ol manmeri. Yusim ol dispela rot na yu yet i ken raitim ol tok yu bai yusim long autim tok.

GUTPELA SAVE I KAM LONG BAIBEL

Jehova i Givim Gutpela Pe Long Wanpela Haiden Kantri

Jehova i givim pe long ol Babilon bihain long ol i banisim taun Tair inap 13 yia. Olsem wanem em i soim olsem em i amamas long ol wok na sakrifais yumi mekim?

BIHAINIM PASIN KRISTEN

Kamapim Ol Gutpela Pasin​—⁠Pasin Daun

Bilong wanem pasin daun i bikpela samting? Olsem wanem yumi inap kamapim? Olsem wanem pasin bilong beten na eksampel bilong Jisas inap helpim yumi long kamapim pasin daun?

GUTPELA SAVE I KAM LONG BAIBEL

Wasman i Gat Bikpela Wok Tru

Ol wasman i gat wok long tokaut long ol manmeri bilong taun sapos bagarap i laik kamap. Taim Jehova i makim Esekiel long kamap wasman bilong Israel, dispela i makim wanem samting?

BIHAINIM PASIN KRISTEN

Kamapim Ol Gutpela Pasin​—⁠Strongim Bel

Bilong wanem yumi no ken pret long ol man? Olsem wanem pasin bilong tingim tingim long bel, beten, na trastim Jehova inap helpim yumi long kisim pasin bilong strongim bel?

GUTPELA SAVE I KAM LONG BAIBEL

Klostu Nau Gok Bilong Magok Bai Bagarap

Baibel i stori long ol samting bai kamap bihain na paslain long bagarap i painim Gok Bilong Magok.

BIHAINIM PASIN KRISTEN

Kamapim Ol Gutpela Pasin​—⁠Bilip

Olsem Abraham, yumi mas soim olsem yumi bilip long God Jehova taim hevi i painim yumi. Olsem wanem yumi inap stap strong long bilip na stap gut long God?

GUTPELA SAVE I KAM LONG BAIBEL

Visen Bilong Esekiel Long Tempel na Yu

Visen bilong Esekiel long tempel i kirapim yumi long tingim ol stretpela lo bilong God Jehova long lotu i tru. Olsem wanem dispela visen inap helpim yumi?

BIHAINIM PASIN KRISTEN

Wanem Narapela Taim Mi Inap Mekim Painia Haptaim?

Wanpela gutpela rot long givim biknem long God em long mekim painia haptaim. Yu inap mekim bikpela wok moa bilong autim tok?