“Dai i olsem rop i pasim” man, tasol Jehova i helpim man bilong raitim song long abrusim bagarap, olsem na em i tenkyu tru long God. (Sg 116:3) Em i tingting strong long bihainim olgeta tok promis bilong em na inapim olgeta wok lotu em i mas mekim, na long dispela rot em inap soim tenkyu bilong em long Jehova.

Bilong wanem mi inap tok tenkyu long Jehova long dispela wik?

Olsem wanem mi inap soim tenkyu bilong mi long Jehova?