Kalap go long lista

Kalap go long lista bilong ol tok

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Autim tok long rot bilong intakom long Vienna, Ostria

LAIP NA WOK AUTIM TOK MITING WOK BUK Ogas 2016

Sampela Rot Bilong Autim Tok

Sampela rot bilong tilim nius Kirap! na buklet Harim Tok Bilong God na Stap Oltaim. Yusim ol dispela eksampel na yu yet i ken raitim ol tok yu bai yusim long autim tok.

GUTPELA SAVE I KAM LONG BAIBEL

Stap Yet Aninit Long Lukaut Bilong God Antap Tru

Olsem wanem Jehova inap lukautim yumi? Em i banisim yumi long wanem ol samting? (Song 91)

BIHAINIM PASIN KRISTEN

Mekim Wok Autim Tok i Kamap Gutpela Moa—Helpim Baibel Sumatin Long Winim Mak Bilong Dediket na Baptais

Bilong wanem Kristen i mas dediket na baptais? Olsem wanem yu inap helpim ol Baibel sumatin long winim mak bilong dediket na baptais?

GUTPELA SAVE I KAM LONG BAIBEL

Ol Lapun i Stap Strong Yet Long Bilip

Ol ves long Song 92 i soim olsem ol lapun inap i stap strong yet na mekim planti gutpela wok long sait bilong bilip.

GUTPELA SAVE I KAM LONG BAIBEL

Jehova i Save Olsem Yumi Kamap Long Das

Long Song 103, Devit i yusim ol tok piksa long kamapim klia pasin marimari bilong Jehova.

GUTPELA SAVE I KAM LONG BAIBEL

“Yumi Mas Tok Tenkyu” Long Jehova

Ol ves long Song 106 inap helpim yu long kisim pasin bilong tok tenkyu long Jehova.

GUTPELA SAVE I KAM LONG BAIBEL

“Bai Mi Givim Wanem Samting” Long Jehova?

Man bilong raitim song i tingting strong long mekim wanem bilong soim olsem em i tenkyu tru long Jehova? (Song 116)

BIHAINIM PASIN KRISTEN

Skulim Man Long Tok i Tru

Bihainim dispela nupela wei bilong autim tok na skulim ol man long wanpela tok i tru bilong Baibel.

BIHAINIM PASIN KRISTEN

Spesel Kempein Bilong Tilim Wastaua Long Septemba

Wastaua i stori hau yumi inap kisim bel isi na hau God i mekim isi bel bilong yumi.