Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

 BIHAINIM PASIN KRISTEN

Mekim Wok Autim Tok i Kamap Gutpela Moa​—⁠Mekim Gobek

Mekim Wok Autim Tok i Kamap Gutpela Moa​—⁠Mekim Gobek

RISEN: Planti manmeri husat i amamas long harim gutnius bilong Kingdom, ol i laik kisim stretpela save long God. (Ai 55:6) Sapos yumi laik skulim ol man na helpim ol long kisim save moa long Baibel, oltaim yumi mas i go lukim ol. Ol manmeri i gat kain kain hevi, olsem na yumi mas bihainim narapela narapela rot bilong kirapim laik bilong ol long kisim save long Baibel. Gutpela samting bai kamap taim yumi redi gut na tingting long kirapim Baibel stadi taim yumi mekim gobek.

ROT BILONG MEKIM:

  • Mekim gobek hariap insait long sampela de tasol.—Mt 13:19

  • Mekim pasin pren na soim rispek. Bihainim pasin isi taim yu toktok

  • Kolim nem bilong man taim yu tok gude long em. Kirapim em long tingim risen na yu visitim em—ating yu laik bekim wanpela askim, bringim nupela magasin, soim em long Web-sait, pilaim vidio, o soim em long pasin bilong mekim Baibel stadi. Sapos em i soim olsem em i laik save long narapela samting, orait yu ken stori long samting em i laik save long en.—Fl 2:4

  • Stori wantaim em long ol tok bilong wanpela skripsa o givim em ol magasin samting, long dispela rot yu givim wara long sid bilong tok i tru i stap long bel bilong em. (1Ko 3:6) Kamap gutpela pren bilong em

  • Stretim rot bilong i go bek na lukim em