Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

 BIHAINIM PASIN KRISTEN

Ol Yangpela—Mekim Ol Samting Bilong i Go Insait Long “Bikpela Dua”

Ol Yangpela—Mekim Ol Samting Bilong i Go Insait Long “Bikpela Dua”

Em isi long holim tingting olsem yumi bai i stap yangpela inap oltaim oltaim, na “taim nogut” i no inap painim yumi wankain olsem i save painim ol lapun long dispela graun em Satan i bosim. (Sa 12:1) Sapos yu wanpela yangpela, yu ting yu gat bikpela haptaim i stap yet long winim ol mak bilong insait long fultaim sevis?

“Taim nogut i save painim yumi olgeta.” Dispela i makim tu ol yangpela. (Sa 9:11) “Yupela i no save wanem samting bai kamap long yupela tumora.” (Jem 4:14) Olsem na no ken stop long mekim ol wok bilong God sapos i no gat gutpela risen long mekim olsem. Go insait long “bikpela dua . . . i givim rot long [yu] long mekim wok” taim rot i op yet. (1Ko 16:9) Yu no inap rigret long dispela samting.

Sampela mak yu ken winim:

  • Autim tok long narapela tokples

  • Mekim wok painia

  • Go long ol skul tiokratik

  • Mekim wok konstraksenx

  • Wok long Betel

  • Mekim wok sekit

Ol mak mi laik winim.